Stephanie Romer's Blog:

Born 1985. HLHS. TGA. ASD. VSD. MVS.